AVUI HI HA PLE!

ORDRE DEL DIA

PRESIDÈNCIA

1. Aprovació de l’acta de Ple del dia 30 de gener de 2017 ordinari.

2. Donar compte de les Resolucions adoptades per l’Alcaldia del 16 de gener al 17 de febrer de 2017.

3. Donar compte de la comunicació al MINHAP del 45. Trimestre 2016 d’execució pressupostària

4. Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local de pròrroga del contacte, mitjançant concessió administrativa, de la gestió del servei públic de neteja viària del municipi de Banyoles

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

 5. Aprovació de la delimitació d’àrees de proximitat dels centres del municipi de Banyoles que imparteixen l’ensenyament sufragat amb fons públics d’educació secundària obligatòria, als efectes del procediment d’admissió d’alumnat. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

6. Resolució de mutu acord del Conveni urbanístic per a la transformació d’usos de l’entorn de la fàbrica Juncà a Banyoles i dels seus annexos.

7. Desistiment de la tramitació de la Modificació puntual del text refós del Pla General d’Ordenació Urbana(sector NP1) a l’àmbit del Parc Manel Saderra.

8. Desistiment de la tramitació de la Modificació Puntual del Pla Parcial sector UP9 a l’àmbit del Parc Manel Saderra. 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:  PRECS. PREGUNTES I MOCIONS

9.  Moció Conjunta d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.

10. Moció Conjunta d’adhesió a la Campanya “Casa Nostra, És casa Vostra”.