AVUI HI HA PLE!

ORDRE DEL DIA: 

PRESIDÈNCIA

 1. Aprovació de les actes de Ple dels dies: 19 de desembre de 2016 ordinari i 27 de desembre  de 2016 extraordinari i urgent.
 2. Donar compte  de les Resolucions adoptades  per I'Alcaldia  del 12 de desembre  de 2016  al 13 de gener de 2017
 3. Donar compte  de la sentencia  591/2016 (recurs  342/2010) dictada perla Secció Tercera de la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 4. Donar compte al Ple del nombre  de llocs de treball  reservats  a personal eventual.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

 1. Aprovació inicial de les Normes d'Organització i Funcionament  de I'Escola Municipal de Música de Banyoles (NOF-EMMB).
 2. Aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre  I'Ajuntament de Banyoles i el Consorci de I'Estany per a la gestió del Museu Darder- Espai d'Interpretació de I'Estany.
 3. Ratificació   del   Decret   d'Alcaldia   núm.    2017.138    relatiu  a   l’aprovació   del   conveni   de col·laboració   entre  el  Departament de  Cultura, el Consell  Comarcal  del   Pla de  I'Estany  i I'Ajuntament de Banyoles per a la gestió de I'Arxiu  Comarcal del Pla de l’Estany.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

 1. Pròrroga  de suspensió de !'eficàcia  del conveni urbanístic  per a la transformació de actual ús industrial a residencial  a l'entorn de la fabrica Juncà, signat en data 17 de desembre  de 2010, i dels seus annexos, de 21 d'abril de 2013 i 14 d'abril  de 2014.
 2. Delegació  al Consell Comarcal  del Pla de I'Estany  de la contractació i execució  d'obres  en el marc del desenvolupament de plans de Foment Territorial del Turisme
 3. Concurs públic per a l'adjudicació de l'ús privatiu, mitjançant  concessió administrativa, del bé comunal de l'equipament municipal deis Banys Vells, destinat a l’explotació de les activitats de bar i banys municipals.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS

 1. Aprovació de la Revisió del Padró Municipal d'Habitants de Banyoles a 1 de gener de 2016
 2. Aprovació inicial de la modificació de I'Ordenança Municipal de Circulació.
 3. Modificació i pròrroga del contracte de la concessió administrativa de la construcció i subsegüent explotació  d'un alberg de joventut.

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:  PRECS. PREGUNTES I MOCIONS

 1. Moció d'ICV-IdB per a la defensa deis interessos  de persones  afectades  per les clàusules  sòl, IRPH, despeses formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació.