AVUI HI HA PLE!

ORDRE DEL DIA:

PRESIDÈNCIA

1. Aprovació de l'acta  de Ple del dia 25 de juliol de 2016  ordinari.

2. Donar   compte  de  les  Resolucions  adoptades  per   l'Alcaldia  del   18  de  juliol al  16  de setembre de 2016.

3. Donar compte  del Decret  d'Alcaldia número  2016.1922, de 18 de juliol de 2016, en relació  a l'expedient del text refós de la modificació puntual del TR del PGOU a l'àmbit del PENAB.

4. Donar compte  del Decret  d'Alcaldia  número  2016.1963, de 21 de juliol  de 2016, en relació  a l'expedient de la modificació puntual del TR del PGOU a l'àmbit de I'ED3.

5. Donar  compte  del Decret  d'Alcaldia  número  2016.2113, de  4 d'agost  de  2016, en relació  a l'expedient del text  refós del Pla Especial del Nucli Antic.

6. Donar  compte   del Decret  d'Alcaldia  número   2016.2546, de  20  de  setembre   de  2016,  en relació   a  l'expedient  d'errada   gràfica   en  un  tram   de  l'alineació   del  vial  del  Pg.  Mossèn Constans.

7. Donar compte de les línies  generals del Pressupost de l'exercici 2017.

8. Donar compte al Ple de l'acord de la Junta  de Govern Local d'adjudicació del contracte de serveis   de   neteja  als   edificis   municipals  i altres    equipaments   que   depenen   de l'Ajuntament de Banyoles.

9. Donar compte de  l'acord adoptat pel  Govern de  la Generalitat en  data  de  2 d'agost de 2016, de desafectació de part  del bé comunal.

10. Donar  compte  al Ple de  la Corporació  del  nombre  de  llocs  de  treball  reservats  a  personal eventual.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  DE SERVEIS A LES PERSONES

11. Ratificació  del Decret  d'Alcaldia  núm.  2016.2403 del dia  8 de setembre  d'enguany relatiu a l'aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2019.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

12. Cessió gratuïta per a ampliació del sistema  viari  a l'encreuament entre  Carrer Sardana  i Pg. Mn. Constans (àmbit ED3).

13. Verificació text refós de la modificació  del Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l'entorn de l'Estany de Banyoles.

14. Verificació  del text  refós de la modificació  puntual  del Text Refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Banyoles a l'àmbit del Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l'entorn de l'Estany  de Banyoles.

15. Aprovació inicial de la Modificació  puntual  del text  refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Banyoles a l'àmbit del Parc Manel Saderra.

16. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla Parcial UP9 a l'àmbit del Parc Manel Saderra.

17.  Acord de delegació  de la gestió de la recollida  i manteniment de gossos abandonats o perduts a la comarca del Pla de l'Estany.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  D'HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS

18.  Aprovació  del  Compte   General  de  la  Corporació   i dels  seus  organismes   dependents   de l'exercici  2015. 

19. Acord  de  declaració  d'interès general  municipal les  obres  de  rehabilitació  de  façanes  de  la Farga, als efectes de bonificació  de I'ICIO.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS

20. Acord d'aprovació del Conveni  per a l'ampliació i cessió d'ús compartit de les instal·lacions  de la  comissaria conjunta  entre   el  Departament d'Interior  de  la  Generalitat  de  Catalunya   i l'Ajuntament de Banyoles.

21. Resolució del recurs de reposició  presentat per l'empresa  Clece, S.A. contra l'acord  del Ple de la Corporació  del dia  27 de  juny  de  2016,  de revisió  de preus  del contracte de  serveis de neteja  als edificis municipals  i altres equipaments que depenen  de l'Ajuntament de Banyoles.

 

CONTROL DELS ÒRGANS  DE LA CORPORACIÓ:    PRECS. PREGUNTES I MOCIONS

22. Moció del grup  municipal d'ICV-IdB per reactivar  els camins escolars  i millorar els patis oberts, places i parcs infantils de la Ciutat  de Banyoles.