PLE AL CONSELL COMARCAL

El proper dimecres, 18 de gener, al vespre, a les 19 h, hi ha convocada sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, a la sala de plens.

ORDRE DEL DIA:

1.  Lectura i aprovació de l'acta número 2016.6, de 16 de novembre i 2016.7 de 28 de desembre

2.   lnformació de la Presidència

3.   Donar compte deis Decrets de Presidència

4.   Donar compte deis Decrets de Gerència

 

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Socials i Ensenyament

5.   Dictamen sobre l'aprovació del Pla d’infància i adolescència del Pla de I'Estany 2017-2020

 

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Económics

6.   Dictamen  sobre el reconeixement  extrajudicial de les despeses  corresponents del Servei d'Assistència Domiciliària (SAD) corresponents a l'exercici 2016 amb càrrec al pressupost general del 2017

7.   Dictamen sobre l'acord de reversió de la cessió deis immobles ubicats al carrer El Molí del Canyer, 6 de Banyoles a Fundació Estany.

8.   Dictamen sobre l'aprovació de modificació de l’ordenança del preu públic per a la recollida de residus comercials al Pla de I'Estany.

9.   Dictamen sobre l'aprovació  de modificació de preu públic pera la prestació del servei de jardineria i servei de neteja, mitjançant el COIET.

10. Dictamen  sobre  el suport  a I'Ajuntament  de Fontcoberta  de sol·licitud  de la Creu de Sant Jordi, 2017 al Sr. Ernest Costa i Savoia.

11. Precs i preguntes