PLE AL CONSELL COMARCAL

El proper dimecres, 16 de novembre, al vespre, a les 19 h, hi ha convocada sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, a la sala de plens.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovacló de l'acta número 2016.5, de 21 de setembre
2. Informacló de la Presidència
3. Donar compte deis Decrets de Presidència
4. Donar compte deis Decrets de Gerència
5. Donar compte de l'Informe de morositat del tercer trimestre de l'any 2016.
6. Ratificació del Decret de Presidència 2016.331 relatiu a l'acord d'aprovació del Pla d'lguaitat de Gènere del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Tècnics i Ambientals
7. Dictamen d'aprovació del Conveni de delegaió entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i els ajuntaments de la comarca, de les competèncles municipals en matèria de recollida i manteniment de gossos abandonats o perduts.

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics
8. Dictamen d'aprovació d'una operació de tresoreria amb l'entitat financera BANKIA SA.
9. Dictamen d'aprovació del pressupost econòmíc 2017

10. Mocions, precs i preguntes
Moció conjunta dels grups comarcals de suport als encausats pel 9N.