PLE AL CONSELL COMARCAL

Demà al vespre, a les 19 h, hi ha convocada sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, a la sala de plens.

ORDRE DEL DIA:

 

1.  Lectura i aprovació de l’acta número 2016.3, de 18 de maig

2.  Informació de la Presidència

3.  Donar compte dels Decrets de Presidència

4.  Donar compte dels Decrets de Gerència

5.  Donar compte de l’informe sobre les mesures de lluita contra la morositat, corresponent al 2n trimestre de 2016.

 

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics

6.  Ratificació del Decret de Presidència 2016.172 relatiu a l’acord de modificació de crèdit 10/2016 per transferències entre partides.

7.  Dictamen  de supressió, modificació i creació de fitxers de dades de caràcter personal.

8.  Dictamen d’establiment de preus públics pel servei de recollida i manteniment de gossos abandonats o perduts a la comarca del Pla de l’Estany.

9.  Dictamen  d’adhesió  al  Conveni  de  col·laboració  entre  la  Generalitat  de Catalunya i la Diputació de Girona per al desenvolupament del pla extraordinari d’assistència financera local 2016.

 

Assumptes de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Turisme

10. Dictamen d’aprovació de l’addenda de modificació parcial i pròrroga per a l.’any 2016 del Conveni de 29 d’octubre de 2013 , en matèria de consum.

 

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Socials i Ensenyament

11. Ratificació   de  l’acord de  rectificació d’error material a  la  modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL

12. Dictamen d’aprovació de sol·licitud de pròrroga per al 2017, del Conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a la prestació dels serveis del CDIAP.

13. Dictamen d’aprovació del Pla d’Acció Cultural 2015-2020.

 

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Tècnics i Ambientals

14. Dictamen  d’aprovació  de  modificació  del  Conveni  de  col·laboració  entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal per a la delegació de la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans a la ciutat de Banyoles.

15. Precs i preguntes.