AVUI HI HA PLE!

ORDRE DEL DIA:

PRESIDÈNCIA

  1. Aprovació de l'acta  de Ple del dia 28 de novembre de 2016  ordinari.
  2. Donar  compte de  les  Resolucions adoptades per  I’Alcaldia del  21 de  novembre al 9  de desembre de 2016.
  3. Donar  compte de la sentencia núm.  219/2016, de data  26  d'octubre de 2016, per la qual es desestima la demanda interposada contra el Decret d'Alcaldia de data 2 de juny de 2015.
  4. Cartipàs Municipal: Retribucions deis membres de la Corporació.

COMISSIÓ INFORMATIVA  D'ALCALDIA

  1. Cartipàs Municipal: Modificació del regim de sessions de  les Comissions Informatives  de caràcter estable.

COMISSIÓ INFORMATIVA  DE SERVEIS TERRITORIALS

6.   Aprovació inicial   de  la  Modificació Puntual del  Text  Refós  del  Pla  General d'Ordenació Urbana  de Banyoles en l’àmbit de la regulació general d'usos  a la zona centre comercial, promoguda per I'Ajuntament de Banyoles i redactada per l’arquitecte municipal.

COMISSIÓ INFORMATIVA  D'HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS

7.   Acord  d'Inadmissió de les al·legacions formulades a l'acord d'aprovació  provisional de  la modificació de les Ordenances Fiscals pera l'exercici 2017.

8.    Aprovació inicial de  la  modificació de  I'Article 8è  (Tipus de  gravamen) de  I'Ordenança Fiscal Núm.1 Reguladora de I'Impost sobre  Béns Immobles.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS

9.    Conveni de col·laboració amb  el Servei  Català  de Trànsit, en matèria de seguretat viària (control d'estupefaents).

CONTROL DELS ÒRGANS  DE LA CORPORACIÓ:    PRECS,  PREGUNTES I MOCIONS