AVUI HI HA PLE!

ORDRE DEL DIA:

PRESIDÈNCIA

  1. Aprovació de l'acta de Ple del dia 26 de setembre de 2016 ordinari.
  2. Donar compte de les Resolucions adoptades per I'Alcaldia del 19 de setembre al 21 d'octubre de 2016.
  3. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2016.2883, de 20 d'octubre de 2016, sobre la creació del Consell de Barri de Can Puig.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

  1. Verificació del Text Refós de la modificació puntual del Text Refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Banyoles a l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Patrimoni.
  2. Verificació del Text Refós del Pla Especial de Protecció del Patrimoni.
  3. Aprovació provisional de la modificació del Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació de l'àmbit del Monestir de Banyoles.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA 1 SERVEIS ECONÒMICS

  1. Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Fiscals pera l'exercici 2017
  2. Acord de declaració d'interès general municipal les obres de rehabilitació de les façanes dels edificis del Barri de la Farga, situats al C/Tarragona, 45 i 47, als efectes de bonificació de I'ICIO.

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS. PREGUNTES 1 MOCIONS

  1. Moció del grup municipal de la CUP pera la limitació de l'aparcament i el transit rodat de vehicles privats al Front d'Estany.

Moció del grup municipal de la CUP pera la limitació de l'aparcament i el transit rodat de vehicles privats al Front d'Estany.