AVUI HI HA PLE!

ORDRE DEL DIA:

PRESIDÈNCIA

1. Aprovació de l'acta de Ple del dia 27 de juny de 2016 ordinari.

2. Donar compte de les Resolucions adoptades per  l'Alcaldia del 20 de juny al 15 de juliol de 2016.

3. Donar compte de la comunicació al MINHAP del 2n.trimestre 2016 d'execució pressupostària.

4. Cartipàs Municipal: Coneixement pel Ple de la Resolució d'Alcaldia de modificació del punt segon del Decret núm. 2015.2342 de nomenament dels membres de les Comissions informatives.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

5 . Aprovació  inicial  del Reglament del mercat setmanal de venda no sedentària de Banyoles.

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  D'HISENDA SERVEIS ECONÒMICS

6. Modificació de crèdit 38/2016 per  transferències entre partides.

7. Modificació de crèdit 39/2016. Suplement de crèdit finançat amb  romanent de tresoreria per  a despeses  generals.

8. Adhesió  al Pla extraordinari d'assistència financera local 2016  de la Diputació de Girona.

9. Acord de declaració d'unes obres del Departament d'Ensenyament de Catalunya d'instal·lació d'uns mòduls prefabricats a l'Institut Pla de l'Estany i l'Escola Camins, com a obres d'interès municipal als efectes de la bonificació en I'ICIO.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  DE SERVEIS GENERALS

10. Modificació de l'acord del  Ple del dia  27  de  juny de  2016  del Calendari oficial de festes locals  per a l'any  2017.

 

CONTROL DELS ÒRGANS  DE LA CORPORACIÓ:     PRECS.  PREGUNTES I MOCIONS

11.  Moció  del grup  municipal ICV-IdB per  a l'estudi de l'impacte econòmic, social  i ambiental dels esdeveniments esportius i el turisme esportiu a la Ciutat de Banyoles.