AVUI HI HA PLE!

ORDRE DEL DIA:

PRESIDÈNCIA

  1. Aprovació de l'acta  de Ple del dia  30 de maig  ordinari.
  2. Donar compte de les Resolucions adoptades per l'Alcaldia del 23 de maig al 17 de juny de 2016.
  3. Donar compte de la sentència de la Sala del Contenciós Administratiu, secció sisena, de l'Audiència Nacional.

 

COMISSIÓ  INFORMATIVA D'ALCALDIA

  1. Derogació de les Bases que han de regir la convocatòria i la concessió de subvencions per a activitats d'interès públic o social actualment vigents.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

  1. 153.2016.305  -  Aprovació inicial de  la modificació del Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació de l'àmbit del Monestir de Banyoles.
  2. Correcció error material detectat en el plànol núm. 8, Ordenació del sòl urbà i urbanitzable, del Text  Refós del Pla General d'Ordenació Urbana  en un tram de l'alineació de vial del Passeig Mossèn Constans.
  3. Verificació del Text Refós del Pla Especial  del Nucli  Antic  ( PENAB).
  4. Verificació Text Rerós de la Modificació del Text Refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Banyoles a l'àmbit del PENAB.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS

  1. Donar compte al Ple de la Corporació del nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
  2. Calendari oficial de festes locals per a l'any 2017

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I MOCIONS