AVUI HI HA PLE!

ORDRE DEL DIA:

PRESIDÈNCIA

 1. Aprovació de l'acta de Ple del dia 25 d'abril  ordinari.
 2. Sorteig  dels membres  de les Meses Electorals  per a les Eleccions a Corts Generals del dia 26 de juny  de 2016.
 3. Donar  compte  de les  Resolucions  adoptades  per  l'Alcaldia  del 18  d'abril  al  20 de  maig  de 2016.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  D'ALCALDIA

 1. Concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat  a la Sra. Irene Rigau i Oliver.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  DE SERVEIS A LES PERSONES

 1. Aprovació del Pla Local d'Inclusió  Social 2016-2019.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  DE SERVEIS TERRITORIALS

 1. Modificació del conveni de col·laboració entre  l'Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l'Estany  per la delegació de la gestió del servei públic  de recollida  de residus  sòlids urbans de la ciutat  de Banyoles.
 2. Aprovació inicial de la modificació  puntual  del TR de les Ordenances  d'edificació del municipi de Banyoles.
 3. Aprovació provisional de la modificació  puntual del TR del PGOU a l'àmbit de I'ED3.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  D'HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS

 1. Donar compte de la comunicació  al MINHAP del 1r. trimestre 2016 d'execució  pressupostària.
 2. Modificació de crèdit  23/2016, de transferència de crèdit  entre  diferents  àrees de despesa.
 3. Modificació de crèdit 24/2016,de generació de crèdit  per IFS finançades amb RTDG.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  DE SERVEIS GENERALS

 1. Aprovació   definitiva  de   l'Ordenança   General   de   Serveis   Funeraris   de   l'Ajuntament  de Banyoles.
 2. Cessió gratuïta a l'Ajuntament de Porqueres d'una porció de terreny de propietat municipal per tal d'eixamplar un camí públic del terme de Porqueres.
 3. Aprovació inicial de la modificació  de l'Ordenança General de Subvencions.

 

CONTROL DELS ÒRGANS  DE LA CORPORACIÓ:    PRECS.  PREGUNTES I MOCIONS

 1. Moció del grup municipal de la CUP de suport  a la Llei 24/2015 i a la sobirania  legislativa  del Parlament de Catalunya en matèria  d'habitatge i pobresa energètica.

 

Moció del grup municipal de la CUP de suport  a la Llei 24/2015 i a la sobirania  legislativa  del Parlament de Catalunya en matèria  d'habitatge i pobresa energètica.